Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

3.1. Uchwała NR IX/51/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Wymagane wnioski

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane załączniki

Brak

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

Brak

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Za złożenie deklaracji opłaty nie pobiera się.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość

Opłatę uiszcza się w trybie miesięcznym do końca każdego miesiąca.

Termin załatwienia sprawy

Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy złożenia deklaracji.

Na decyzję Burmistrza ustalającą wysokość opłaty (wydanej w przypadku nie złożenia deklaracji lub wątpliwości co do zawartych w niej informacji) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Kraśnika.

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynosi 10,00 zł miesięcznie od osoby,natomiast dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny wynosi 15,00 zł miesięcznie od osoby.


Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).