Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

Miejscowość:   Data:

 

TYTUŁ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

TREŚĆ

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

 Przyczyna nowej deklaracji:

 

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji:

 

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Składający:

 

3. Rodzaj podmiotu:

 

 

 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Nazwisko i imię:
5. PESEL:
8. Telefon:
9. Adres e-mail:

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

 
10. Kraj:
11. Województwo:
12.  Powiat:
13. Gmina:
14. Kod pocztowy:
15. Miejscowość:
16. Ulica:
17. Numer domu:
18. Numer lokalu:
19. Poczta:
 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Pełna nazwa:
5. NIP:
6. REGON:
7. KRS:
8. Telefon
9. Email:

C.2. ADRES SIEDZIBY

10. Kraj:
11. Województwo:
12. Powiat:
13. Gmina:
14. Kod pocztowy:
15. Miejscowość:
16. Ulica:
17. Numer domu:
18. Numer lokalu:
19. Poczta:

 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

Czy adres do korespondencji jest taki sam jak adres zamieszkania/siedziby?

20. Nazwisko i imię / Pełna nazwa:
21. Kraj:
22. Województwo:
23. Powiat:
24. Gmina:
25. Kod pocztowy:
26. Miejscowość:
27. Ulica:
28. Numer domu:
29. Numer lokalu:
30. Poczta:

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

31. Miejscowość 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu 35. Nr działki
(w przypadku nie nadania nr domu)

 

E. Nieruchomość wskazana w części D jest:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny:
38.

 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 39.
Stawka opłaty 40. Stawka została ustalona automatycznie
Miesięczna kwota opłaty 41.

F2. DOTYCZY WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 42.
Stawka opłaty 43. Stawka została ustalona automatycznie
Roczna kwota opłaty 44.

 

G. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

 Czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik:

47. Kompostownik ma pojemność: m3

48 .Zgłaszam zapotrzebowanie na pojemnik na bioodpady:

 

Czy na nieruchomości wytwarzane są popioły?

 

H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

51. Do deklaracji dołączam nastepujące załączniki:

 Ilość załączników Z1: szt
 Jakie inne załączniki?

 

POUCZENIE
 1. W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).
 2. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Kraśnika określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 3. Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Kraśnika zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
 5. Zgodnie z art. 6q ust. 3 Ustawy w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona (dotyczy sytuacji złożenia deklaracji po ustawowym terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany).
OBJAŚNIENIA
 1.  W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – gdy nieruchomość została zamieszkała przed dniem 1.07.2013 r. jako datę powstania obowiązku należy wskazać 1.07.2013.
 2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 3. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też korygowany okres czasu.
 4. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje, dla każdej nieruchomości.
 5. Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik”, dostępnym na stronie internetowej www.Kraśnik.pl  oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Kraśnik.
 6. Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Kraśnik oraz ustalenia stawki tej opłaty  dostępnej na stronie internetowej www.Kraśnik.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Kraśnik.
 7. Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Art. 6j ust. 3c wskazanej ustawy stanowi, że ryczałtowa stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust 3b na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).
ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYKAZ LOKALI W NIERUCHOMOŚCIACH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI

A. ADRES BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU
B. ZESTAWIENIE LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM
Lp. Nr lokalu Liczba osób zamieszkujących lokal Sposób zbierania odpadów
selektywny zmieszany
  PODSUMOWANIE  

 

Załącznik pełnomocnictwo:
(pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji) 
Załącznik inne:  
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)
 • Składający: właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na której zamieszkują mieszkańcy, posadowione są domki letniskowe lub nieruchomość ta jest przeznaczona na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 • Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokości opłaty.

INFORMACJE DODATKOWE
 1. Wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać więcej niż 3,5MB.