Złożenie informacji (Korekty informacji ) w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 roku poz. 888 )


2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019 roku poz. 1170 z póżn. zm. )


3. Komuikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wymagane wnioski

Informacja o lasach (IL-1)

Wymagane załączniki

Do informacji o gruntach (korekty informacji) w zależności od indywidualnej sytuacji dołączyć następujące załączniki :

1. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu (ZIL-1)

2. załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

3. załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

akt notarialny zakupu/sprzedaży , umowy najmu , dzierżawy , zakończenie budowy budynku, inne dokumenty potwierdzające powstanie / wygaśniecię obowiązku podatkowego lub zmianę wysokości zobowiązania

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 30 dni tak jak pzewiduuje tryb ustawowy

Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kraśnik.

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o lasach wraz z załącznikami, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wymiar podatku. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właścicwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniało zdarzene mające wpływ na wysokość podatku, organ dokonuje zmiany decyzi, którą ustalono ten podatek. W Przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.