Złożenie informacji (korekty informacji) o nieruchomościach i obiektach budowlanych (podatek od nieruchomości osoby fizyczne)

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

art. 6 ust. 6 -8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 1170 z późn. zm.)

- Uchwały Nr XIX/106/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015 roku poz. 4655),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1996 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.)

Wymagane wnioski

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Wymagane załączniki

Do informacji lub korekty informacji w zależności o indywidualnej sytuacji należy dołączyć w następujące dokumenty:


1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN1


2) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - ZIN-3;


3) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania."

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

1.Akt notarialny zakupu/sprzedaży nieruchomości,

2. Umowa najmu/dzierżawy,

3. Wypis z ewidencji gruntów i budynków,

4. Inne dokumenty potwierdzające powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

5. Decyzję o zakończeniu budowy.

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji następuje w większości przypadków w ciągu 30 dni tak jak przewiduje tryb ustawowy.

Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kraśnik.

Opłata za odwołanie

Brak opłaty

Uwagi

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wymiar podatku. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na ruchunek bankowy wskazany w decyzji. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość podatku, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania.