Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne deklarujące podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póź. zm.);

2. Art. 6a ust. 8-11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333);

3. Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok (Dz. U. Woj. Lub. z 10 grudnia 2019 r., poz. 7093);

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)

Wymagane wnioski

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Wymagane załączniki

Do deklaracji na podatek rolny DR-1 należy (w zależności od indywidualnej sytuacji) dołączyć następujące załączniki:

1) ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;

2) ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

1) akt notarialny zakupu (sprzedaży) gruntów,

2) umowa najmu/dzierżawy gruntów stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

3) inne dokumenty świadczące o obowiązku podatkowym.

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Do złożenia deklaracji (korekty deklaracji) na podatek rolny (DR-1) na dany rok podatkowy obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające oosbowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na terenie miasta Kraśnik. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego grunty rolne zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub nastapiło inne zdarzenie mające wpływ na wysokości opodatkowania w tym roku, należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym. Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,- zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.