Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne deklarujące podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póź. zm.);

2. Art. 6 ust. 5-7a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.);

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 18 października 2019 r., poz. 1018);

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)

Wymagane wnioski

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Wymagane załączniki

Do deklaracji na podatek leśny DL-1 należy (w zależności od indywidualnej sytuacji) dołączyć następujące załączniki:

1) ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;

2) ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

1) akt notarialny zakupu (sprzedaży) lasu,

2) umowa najmu/dzierżawy lasu stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

3) inne dokumenty świadczące o obowiązku podatkowym.

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Do złożenia deklaracji (korekty deklaracji) na podatek leśny (DL-1) na dany rok podatkowy obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające oosbowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące: właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na terenie miasta Kraśnik. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastapiło zdarzenie mające wpływ na wysokości opodatkowania w tym roku, należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym. Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,- zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.