Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od środków transportowych

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póź. zm.);

2. Art. 8 - 12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z póź. zm.);

3. Uchwała Nr XXXII/228/2016 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 1 grudnia 2016 r., poz. 4823);

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

Wymagane wnioski

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Wymagane załączniki

Do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 należy dołączyć załącznik DT-1/A

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

1) kopia dowodu rejestracyjnego,

2) kopia umowy kupna – sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego,

3) decyzja o czasowym wycofaniu lub przywróceniu pojazdu z ruchu.

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Do złożenia deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od środków transportowych (DT-1) na dany rok podatkowy zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Deklarację na dany rok podatkowy należy składać, w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby należy odpowiednio skorygować deklaracje - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych jest płatny - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,- zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. W przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.