Złożenie deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne deklarujące podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Urząd Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Powiat: Kraśnicki
telefon: +48 81 825 15 72 fax: +48 81 825 27 09
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póź. zm.);


2. Art. 6 ust. 9-11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z póź. zm.);

3. Uchwała Nr XIX/106/2015 Rady Miasta Kraśnik z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik (Dz. U. Woj. Lub. z 9 grudnia 2015 r., poz. 4655);

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104)

Wymagane wnioski

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Wymagane załączniki

Do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 należy (w zależności od indywidualnej sytuacji) dołączyć następujące załączniki:

1) ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;

2) ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Kraśnik
Dokumenty do wglądu

1) akt notarialny zakupu (sprzedaży) nieruchomości,

2) umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

3) tabela amortyzacyjna środków trwałych,

4) inne dokumenty świadczące o obowiązku podatkowym.

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Do złożenia deklaracji (korekty deklaracji) na podatek od nieruchomości (DN-1) na dany rok podatkowy obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające oosbowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowalnych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na terenie miasta Kraśnik. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Deklarację na dany rok podatkowy należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokości opodatkowania w tym roku należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kraśnik, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,- zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. W przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowej deklaracji organ podatkowy prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.